////// //turn-key projects// // //

Ταυττητα της ιστοσελδας www.papapostolou.gr
Το www.papapostolou.gr εναι μα ιστοσελδα της εταιρας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ, με τον διακριτικ ττλο ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΑΦΜ: 095029193 ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονκης). Η δρα της εταιρας βρσκεται στην Πλ. Σιντριβανου 4, στο Κντρο της Θεσσαλονκης.  Η εταιρα διατηρε νμιμα υποκατστημα στο Νο Ψυχικ Αττικς, στην οδ Εθνικς Αντιστσεως αρ. 93.

Η ιστοσελδα αυτ αποτελε διαδικτυακ τπο παρουσασης του εταιρικο προφλ και των προντων της εταιρας Παπαποστλου, με ενσωματωμνο ηλεκτρονικ κατστημα διθεσης προντων μσω του Διαδικτου. Απ τα προντα που παρουσιζονται στην ιστοσελδα, πωλονται ηλεκτρονικ μνο εκενα που διαθτουν τιμ λιανικς πλησης και μπορον να προστεθον στο καλθι του χρστη. 

Το ηλεκτρονικ κατστημα λειτουργε υπ τους ρους και προποθσεις που παρατθενται κατωτρω. Η χρση του ηλεκτρονικο καταστματος προποθτει την αποδοχ λων των κατωτρω ρων και προποθσεων. Επομνως, εν ο χρστης διαφωνε με κποιους λους τους ρους χρσης της παροσας ιστοσελδας οφελει να απχει απ την χρση αυτς, λλως τεκμαρεται τι χει αποδεχτε λους τους ρους και τις προποθσεις λειτουργας της.

Ασφλεια
Η εταιρα Παπαποστλου χει ενσωματσει στην ιστοσελδα της www.papapostolou.gr τις πλον σγχρονες και καθιερωμνες εφαρμογς ασφλειας που αφορον τα προσωπικ δεδομνα των χρηστν και την αδιλειπτη διαθεσιμτητα των παρεχομνων υπηρεσιν. 

Πιστωτικς κρτες
Η εισαγωγ των στοιχεων της πιστωτικς κρτας του χρστη γνεται απευθεας σε ασφαλ ισττοπο της τρπεζας Πειραις. Η εταιρα Παπαποστλου και το www.papapostolou.gr δεν παρεμβλλεται στη διαδικασα αυτ οπτε και δεν χει πρσβαση σε στοιχεα πιστωτικν καρτν, και επομνως αποποιεται κθε ευθνης σον αφορ σε δεδομνα πιστωτικν καρτν και συναλλαγν μσω πιστωτικς κρτας.

 
Προσωπικ δεδομνα
Η Παπαποστλου ακολουθε τους ρους και τις αρχς προστασας προσωπικν δεδομνων προσωπικο χαρακτρα του Ν. 2472/1997, πως ισχει σμερα. Οι πληροφορες που συλλγονται απ το www.papapostolou.gr δδονται με την συνανεση του δικαιοχου προσπου και εν γνσει και με ρητ γκριση αυτο προς αρχειοθτηση και επεξεργασα τους απ την εταιρεα Παπαποστλου για τις ανγκες των σχετικν αιτομενων υπηρεσιν, πως εκτλεση και αποστολ ηλεκτρονικν παραγγελιν, κδοση εκπτωτικς κρτας, αποστολ newsletter, ενημρωση για προντα κατπιν αιτσεως του πελτη, κλπ. Η Παπαποστλου δεσμεεται πως θα κνει χρση των ατομικν στοιχεων μνο για τον σκοπ για τον οποον ο πελτης / χρστης της ιστοσελδας τα χει δηλσει, και για κανναν λλον σκοπ (πως π.χ. αποστολ διαφημιστικν e-mail χωρς τη συνανεση του χρστη).
 
Η εταιρεα μας τηρε αρχεο με τα ανωτρω στοιχεα, για σο χρονικ διστημα εναι ο χρστης εγγεγραμμνο μλος του www.papapostolou.gr. Οι χρστες χουν το δικαωμα της πρσβασης στα προσωπικ τους στοιχεα (ρθρο 12 Ν. 2472/1997), καθς και το δικαωμα να ζητσουν την αλλαγ και την διαγραφ ακμα των προσωπικν τους στοιχεων και δνανται εν γνει να προβλλουν οποτεδποτε αντιρρσεις για την επεξεργασα των δεδομνων που τους αφορον (ρθρο 13 Ν.2472/1997).
 
Ανωτρα βα και ηλεκτρονικς συναλλαγς
To www.papapostolou.gr επιφυλσσεται ως προς το χρνο παρδοσης των εμπορευμτων στις περιπτσεις ανωτρας βας και απρβλεπτων συνθηκν (καιρικς συνθκες, απεργες, κλπ). Επσης, επιφυλσσεται ως προς την εκτλεση παραγγελιν στις οποες χουν ανακψει προβλματα που οφελονται σε κωλματα της υπρχουσας τεχνολογας, πως για παρδειγμα:
-Ο πελτης αποστλλει την παραγγελα μσω του ηλεκτρονικο καταστματος, αλλ η παραγγελα για κποιον γνωστο λγο δεν «φτνει» στο σστημα της εταιρας.
-Η εταιρα Παπαποστλου για λγους ανωτρας βας (τεχνικς βλβες, διακοπ ρεματος, προβληματικν υπηρεσιν απ τον προχο internet κλπ) δεν χει πρσβαση στο διαδκτυο δεν λειτουργε η υπηρεσα των e-mail της.
 
Η εταιρα Παπαποστλου χει το δικαωμα να μεταβλει τις υποχρεσεις της (πχ χρνους παρδοσης) για λγους ανωτρας βας, αντικειμενικς αδυναμας ιδιαιτρων συνθηκν πως περιγρφονται παραπνω (πχ δεν ελφθη εγκαρως η παραγγελα λγω τεχνικν προβλημτων), πντοτε με την υποχρωση να ενημερνει γκαιρα τον πελτη / χρστη για οποιαδποτε αλλαγ.  Η εταιρα διατηρε κθε δικαωμα επκλησης των ανωτρω χωρς να χει την υποχρωση να παρσχει σχετικς αποδεξεις, καθς αυτ θα ταν αδνατο. 
  
Τλος, η εταιρα Παπαποστλου χει κθε δικαωμα να ανακαλσει πληροφορες που προβλλονται στο www.papapostolou.gr οι οποες οφελονται σε τυπογραφικ λθος /και λθος εκ παραδρομς.  Κθε σχετικ διρθωση θα γνεται μεσα και σε κθε περπτωση εντς των επμενων 3 ημερν απ τη λψη της παραγγελας του πελτη. 
 
Διαδικασα αγορς
Οι διαδικασες για την αγορ προντων μσω του ηλεκτρονικο καταστματος του www.papapostolou.gr (οδηγες σχετικ με την πραγματοποηση παραγγελας, τρποι πληρωμς, τρποι και ξοδα αποστολς, χρνοι παρδοσης, πολιτικ τιμν, πολιτικ επιστροφν, εγγηση και service των προντων, κλπ) περιγρφονται αναλυτικ στην σελδα βοθεια του μενο που βρσκεται στο κτω μρος της ιστοσελδας. Ο πελτης / χρστης δεσμεεται τι χει γνση των ως νω κατ την χρση των υπηρεσιν της ιστοσελδας. 
 
Η Παπαποστλου χει το δικαωμα να τροποποιε να ανανενει τους ρους και τις προποθσεις συναλλαγν, αναλαμβνει δε την υποχρωση να ενημερνει τους καταναλωτς για οποιαδποτε αλλαγμε την μεση ανρτησ τους στο site.
 
Απορες – ερωτσεις
-Για οποιαδποτε απορα σχετικ με τις αγορς σας (τιμς, κστη αποστολς, πορεα παραγγελας, κλπ), παρακαλομε επικοινωνστε με το κατστημ μας στη Θεσσαλονκη, στο τηλφωνο 2310 233 251, στο e-mail storethes@papapostolou.gr.
 
-Για οποιαδποτε απορα σχετικ με τη λειτουργα της ιστοσελδας, παρακαλομε επικοινωνστε με τον υπεθυνο επεξεργασας στο e-mail webadministrator@papapostolou.gr.
 
 

Προκειμνου να ασκσετε τα δικαιματα σας εκ του Ν. 2472/1997 (ρθρα 11 ως 13) παρακαλομε να απευθνεστε στη Γραμμ Επικοινωνας Καταναλωτ.

An EXACT e-business solutions project